Belépés
FõoldalOldalakRegisztrációBelépés
Hírek
Keresés
Elérhetőség
Angol Nyelvtanfolyam
Kezdő angol tanulás
Jelentkezem angolra

Hír keresés
Minden oldalon
Tartalmaz
Kezdõdik
Pontos egyezés
Kedvencekhez Gyakori kérdés: mennyi idő alatt lehet megtanulni egy nyelvet?
2012-05-14 13:00:07

Kedvencekhez 3 hónap alatt angolul beszélhetsz
2012-05-14 12:31:16

Kedvencekhez Angol nyelvtanfolyam Budapest
2012-05-14 11:50:20

Kedvencekhez Nyelvoktatás, 11 nyelven beszél a 20 éves nyelvzseni
2012-05-13 17:08:42

Kedvencekhez Angol nyelviskola 7 tipp a koncentráció javítására
2012-05-13 16:51:20

Kedvencekhez Angol intenzív nyelvtanfolyam nyelvtanulás a kezdetektől
2012-05-13 14:28:45

Kedvencekhez Angol nyelv tanulás Milyen is egy jó angol nyelvtanfolyam?
2012-05-13 14:03:23

A legfontosabb angol rendhagyó igéket (irregular verbs) A legfontosabb angol rendhagyó igéket (irregular verbs)
2012-06-15 09:15:10

A legfontosabb angol rendhagyó igéket (irregular verbs)

Rendhagyó igék. Rendhagyó igék listája jelentés nélkül

Bár sok angol ige az ennek a résznek az elején bemutatott szabályt követi, néhány ige nem. Ezen igéknek két fajtája van:

  1. erős igék (a "átlátható rendhagyó igék")
  2. valódi rendhagyó igék.

Az "átlátható rendhagyó igék"nek azokat az igéket hívják, melyeket Jacob Grimm erős igéknek nevezett. Ennek az elnevezésnek az az indoka, hogy bár első ránézésre rendhagyónak tűnnek, de valójában egy közös szabályt használnak. Ez a régi német ablaut rendszerből maradt fenn, mely az indo-európai nyelvekben használt ragozás egyik formája. Ezt általában mutatja a nem szokványos egyszerű múlt idejű alak is:

I swim ~ I swam ~ I have swum –úszik
I sing ~ I sang ~ I have sung –énekel
I steal ~ I stole ~ I have stolen – lop

Ennek a csoportnak egy másik alcsoportja a középangolig nyúlik vissza. Néhány ige, leginkább azok, melyeknek szótöve mássalhangzóra végződik, (/t/, /d/, vagy /s/), és ikermássalhangzóra, vagy olyan mássalhangzófürtre végződik, melynek végén –d van. A középangolban a mássalhangzófürt előtt lévő magánhangzó gyakran megrövidült. Ebben az időben alakultak ki a most bemutatandó példák is.

I meet ~ I met ~ I have met
I lead ~ I led ~ I have led
I read ~ I read ~ I have read
I lose ~ I lost ~ I have lost
I keep ~ I kept ~ I have kept

A valódi rendhagyó igéknek olyan alakjuk van, mely nem található ki előre a fenti szabályok segítségével. Ezek közül az igék közül az angolban a "to be." (lenni). Egy sablon látható az alábbi táblázatban. A többi alak ezek segítségével már kitalálható:

Tense 1st sg. 2nd sg. 3rd sg. 1st pl. 2nd pl. 3rd pl.
Simple present I am You are He/she/it is We are You are They are
Simple past I was You were He/she/it was We were You were They were
Present progressive I am being You are being He/she/it is being We are being You are being They are being

A rendhagyó igék közé tartozik az eat (eszik), a sit (ül), a lend (kölcsönöz), a keep (tart) és még sok másik. Néhány szabály a megváltozó igetőből, vagy olyan igetövekből indul ki, melyeknek megváltozott a jelentése. Mások a régi amlautos rendszerből maradtak. Néhány eredete ismeretlen, és még az indo-európai nyelvet megelőző időkből származhat.

Megjegyzések

  1. Az angolban egy hosszú ideig élő szabály volt, hogy a shall jelöli az egyszerű jövő időt első, míg a will a második és a harmadik személyben. Az amerikai angolban ez a megkülönböztetés már eltűnt, mindkét esetben a willt használják, és a shall ma már ritka. A brit angolban a szabályhoz történő pontos ragaszkodás a XX. században eltűnt, bár még mindig csak ezzel fejezik ki az első személyű jövő időt.
  2. Az igeidők és igemódok teljes szétválasztása még nem általános érvényű. Például számos elemző nem fogadja el, hogy az angolban 12 igeidő van. A hat folyamatos időt inkább csak alaknak, semmint igeidőnek tekintik; e szerint a felfogás szerint az egyszerű múlt és a folyamatos múlt ugyanannak az igeidőnek két alakja. Ráadásul több nyelvtani könyv egyetért abban, hogy az angol nyelvben nincs jövő idő. Ezek közé tartozik a két legnagyobb és legrészletesebb, a mai nyelvtannal foglalkozó könyv:
  1. Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad & E. Finegan. 1999. Longman grammar of spoken and written English. Harlow, Longman.
  2. Huddleston, R. & G. Pullum. 2002. The Cambridge grammar of the English language. Cambridge, CUP.

A következő lista a legfontosabb angol rendhagyó igéket (irregular verbs) tartalmazza. A *-gal jelölt igéknél ügyelni kell arra, hogy bár három alakjuk írásban azonos, kiejtésük eltérő (pl. read).

Ahol két alakot találunk a Simple Past és a Past Perfectige időkre, ott az ‑ed végűeket általában az észak-amerikai angolban használják inkább, míg az első alak a brit angolban elterjedtebb (pl. a weave, spill, smell igéknél).

Infinitive[V1] Simple Past[V2] Past Perfect[V3] Magyar jelentés
arise arose arisen felkel, keletkezik, felmerül
awake awoke awoken felébred
be was/were been lenni (létige)
bear bore borne/born elvisel/születik
beat beat beaten üt, legyőz, megver
become became become válik vmivé
begin began begun elkezd, elkezdődik
bend bent bent hajlik
bet bet bet fogad
bid (offer) bid bid ajánlatot tesz, ígér
bind bound bound köt, beköt, összeköt
bite bit bitten harap, megcsíp (szúnyog)
bleed bled bled vérzik
blow blew blown fúj (szél), kifúj (orrot)
break broke broken eltör, eltörik
breed bred bred tenyészt, szül
bring brought brought hoz
broadcast broadcast broadcast sugároz, közvetít
build built built épít
burn burnt/burned burnt/burned ég, éget
burst burst burst felrobban; vmilyen érzés hirtelen kitör vkiből (sírva fakad, elneveti magát)
buy bought bought megvesz
can could couth képes (módbeli segédige)
cast cast cast dob, hajít
catch caught caught elkap, elfog
choose chose chosen választ, kiválaszt
cling (to) clung clung ragaszkodik
come came come jön
cost cost cost kerül vmibe
creep crept crept mászik, kúszik
cut cut cut vág
deal (with) dealt dealt foglalkozik vmivel
dig dug dug ás
do did done csinál
draw drew drawn rajzol, húz
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed álmodik
drink drank/drunk (Dél-US) drunk iszik
drive drove driven vezet
eat ate eaten eszik
fall fell fallen esik
feed fed fed etet
feel felt felt érez
fight fought fought harcol
find found found talál
flee fled fled menekül
fly flew flown repül
forbid forbade forbidden megtilt
forget forgot forgotten elfelejt
forgive forgave forgiven megbocsát
freeze froze frozen megfagy, befagyaszt
get got got (UK)/gotten (US) kap, megszerez
give gave given ad
go went gone megy
grind ground ground őröl, darál
grow grew grown nő, termel
hang hung/hanged hung/hanged akaszt, lóg, felakaszt
have had had birtokol
hear heard heard hall
hide hid hidden elrejt, elbújik
hit hit hit üt
hold held held tart, megfog
hurt hurt hurt megsért
keep kept kept tart
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled letérdel
know knew known tud
lay laid laid lefektet, terít
lead led led vezet
lean (against) leant/leaned leant/leaned támaszkodik vminek
leap leapt/leaped leapt/leaped szökken, ugrik
learn learnt/learned learnt/learned megtanul, megtud
leave left left elhagy, elmegy
lend lent lent kölcsönad
let let let hagy, enged
lie lay lain fekszik
light lit/lighted lit/lighted meggyújt
lose lost lost elveszít
make made made készít
mean meant meant jelent vmit, ért vmit vhogyan, szándékozik
meet met met találkozik
pay paid paid fizet
put put put tesz, rak
quit quit quit otthagy, elmegy
read read* [red] read* [red] olvas
ride rode ridden lovagol
ring rang rung csöng
rise rose risen emelkedik, kel (nap)
run ran run fut
saw sawed sawn fűrészel
say said said mond
see saw seen lát
seek sought sought keres, kutat
sell sold sold elad
send sent sent elküld
set set set beállít, helyez
sew sewed sewn varr
shake shook shaken ráz
shed shed shed elhullat
shine shone shone süt, ragyog
shoot shot shot
show showed shown mutat, prezentál
shrink shrank/shrunk shrunk/shrunken összemegy, (össze)zsugorodik
shut shut shut bezár
sing sang sung énekel
sink sank sunk elsüllyed
sit sat sat leül
sleep slept slept alszik
slide slid slid megcsúszik
smell smelt/smelled smelt/smelled szagol, érez
speak (to) spoke spoken beszél
spell spelt/spelled spelt/spelled betűz
spill spilt/spilled spilt/spilled kiönt
spend spent spent költ (pénzt), tölt (időt)
spit spat spat köp
split split split feloszt, megoszt
spread spread spread terjeszt, terjed
spring sprang sprung ugrik, szökken
spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled elront, elkényeztet
stand stood stood áll
steal stole stolen lop
stick stuck stuck ragaszt
sting stung stung szúr, csíp
stink stank stunk bűzlik
stride strode stridden menetel, lépked
strike struck struck támad, üt
strive strove striven igyekszik
swear swore (sware) sworn megesküszik
sweep swept swept söpör
swell swelled swollen megdagad
swim swam swum úszik
take took taken visz, rak, tesz
teach taught taught tanít
tear tore torn elszakít
tell told told megmond, elmesél
think thought thought gondol
throw threw thrown dob
tread trod trod/trodden tapos
understand understood understood megért
undertake undertook undertaken vállal, belefog vmibe
wake woke woken ébred, ébreszt
wear wore worn visel
weave wove/weaved woven/weaved sző
weep wept wept sír
wet wet wet benedvesít
win won won győz, nyer
wind wound wound csavar, felhúz
wring wrung wrung kicsavar
write wrote written ír
Nyomtatóbarát változat | Barátomnak küldöm |
Felhasználói név
Jelszó


Elfelejtette jelszavát?

Angol nyelvtanulás könnyedén, élvezetesen. Angoltudás korlátok nélkül, Nyissa ki a világot, vágjon bele az angol nyelv tanulásába

Angol nyelvtanulás olcsón
Angol nyelvi segédletek
Angol nyelvoktatás
Kedvencekhez Gyakori kérdés: mennyi idő alatt lehet megtanulni egy nyelvet?
2012-05-14 13:00:07

Kedvencekhez 3 hónap alatt angolul beszélhetsz
2012-05-14 12:31:16

Kedvencekhez Angol nyelvtanfolyam Budapest
2012-05-14 11:50:20

Kedvencekhez Nyelvoktatás, 11 nyelven beszél a 20 éves nyelvzseni
2012-05-13 17:08:42

Kedvencekhez Angol nyelviskola 7 tipp a koncentráció javítására
2012-05-13 16:51:20

Kedvencekhez Nyelvtanulási tippek Hogyan tanulhatok nyelvet?
2012-05-13 16:41:45

Kedvencekhez Angol intenzív nyelvtanfolyam nyelvtanulás a kezdetektől
2012-05-13 14:28:45

Kedvencekhez Angol nyelv tanulás Milyen is egy jó angol nyelvtanfolyam?
2012-05-13 14:03:23

Kedvencekhez Angol nyelvoktatás, sikeres angol tanulás kezdőknek és újrakez
2012-05-13 13:36:02

developed by Centrumnet Systems